Privacyverklaring KNZ&RV

For English, see below

De Koninklijke Nederlandsche Zeil- en Roeivereeniging (KNZ&RV) hecht waarde aan zorgvuldige omgang met uw persoonsgegevens. Met het doorgeven van uw contactgegevens geeft u ons toestemming deze te verwerken in de zin van de Algemene Verordening  Gegevensbescherming (AVG). Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon.

De KNZ&RV verwerkt persoonsgegevens:

  • Op basis van toestemming van de betrokken persoon, bijv. gegevens die volledig vrijwillig doorgegeven worden via onze website, via telefoon, e-mail of op enige andere manier.
  • Indien dat vereist is voor de uitvoering van een overeenkomst, verwerking van uitslagen van evenementen of koppelingen met (sport)bonden.
  • Indien het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • Indien noodzakelijk voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen.

De KNZ&RV verwerkt de gegevens uitsluitend voor het doel dat wordt opgegeven op het moment dat de informatie verzameld wordt, deze gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om het doel te bereiken waarvoor die informatie gebruikt wordt en om aan onze verplichtingen in het kader van andere wetten te voldoen, en deze gegevens worden op een juiste manier bewaard en beveiligd.

De KNZ&RV geeft uw informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden.

Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht onthult de KNZ&RV slechts de persoonsgegevens die nodig zijn om hun dienst te verlenen en sluit de KNZ&RV een verwerkersovereenkomst waarin wordt bepaald dat ze uw informatie veilig en vertrouwd moeten houden en deze niet mogen gebruiken op een manier die niet overeenstemt met de specifieke instructies van de KNZ&RV.

De AVG geeft u het recht uw toestemming in te trekken, om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Een verzoek daartoe kunt u sturen naar taairaterces.[antispam].@knzrv.nl.

De KNZ&RV verbetert de technische werking en het gebruiksgemak van haar website door middel van technische en functionele cookies. U kunt cookies uitschakelen door uw browservoorkeuren in te stellen. Als u een cookie weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Op de website van de KNZ&RV staan een aantal links naar andere organisaties. De KNZ&RV draagt geen verantwoordelijkheid voor de omgang van deze partijen met uw persoonsgegevens. Zie hiervoor de website van de desbetreffende organisaties.

Voor evenementen maakt de KNZ&RV gebruik van systemen voor bijvoorbeeld communicatie met deelnemers en het verwerken van uitslagen. Deze systemen maken ook gebruik van cookies zoals hierboven beschreven. Voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens in uw persoonlijke profiel van deze systemen bent u zelf verantwoordelijk.

Door deel te nemen aan een verenigings evenement, geeft u de organisatie (KNZ&RV) en evenutele sponsors automatisch het eeuwigdurende recht om foto-, video- en en audio opnames van (deelnemers van) het evenement te maken, gebruiken en weer te geven. Dit vanaf de start van het evenement, tot het einde, zonder compensatie.

Als er wijzigingen optreden in de wet, die gevolgen hebben voor de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, dan zal de KNZ&RV deze privacy verklaring aanpassen en dat melden op de website.

Muiden, 11 juni 2018

English version

The Royal Netherlands Yach Club (RNYC) values careful handling of your personal data. By providing your contact details, you give us permission to process them within the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR). Personal data is all data that can be traced directly or indirectly to a natural person.

The RNYC processes personal data:

  • Based on the consent of the person concerned, e.g. data that is transmitted completely voluntarily via our website, by telephone, e-mail or in any other way.
  • If this is required for the execution of an agreement, processing of results of events or links with (sports) associations.
  • If it is necessary to comply with a legal obligation.
  • If necessary to promote legitimate interests.

The RNYC processes the data exclusively for the purpose stated at the time the information is collected. This data is not kept longer than is necessary to achieve the purpose for which that information is used and to fulfill our obligations in the context of other laws, and this data is properly stored and secured.

The RNYC does not pass on your information to third parties for commercial purposes.

With companies that process data on our behalf, the RNYC only discloses the personal data necessary to provide their service and the RNYC concludes a processing agreement that stipulates that they will keep your information safe and secure. must be kept familiar and may not be used in a manner that is not in accordance with the specific instructions of the RNYC.

The GDPR gives you the right to withdraw your consent to view, correct or delete your personal data. You can send a request to taairaterces.[antispam].@knzrv.nl.

The RNYC improves the technical operation and ease of use of its website by means of technical and functional cookies. You can disable cookies by setting your browser preferences. If you refuse a cookie, certain services may not be available to you.

The RNYC website contains a number of links to other organizations. The RNYC is not responsible for the handling of your personal data by these parties. See the website of the relevant organizations for this.

For events, the RNYC uses systems for, for example, communicating with participants and processing results. These systems also use cookies as described above. You are responsible for the processing of your personal data in your personal profile of these systems.

By participating in an association event, you automatically grant the organization (RNYC) and any sponsors the perpetual right to make, use and display photo, video and audio recordings of (participants of) the event. This from the start of the event to the end, without compensation.

If changes occur in the law that affect the way we use your personal data, the RNYC will adjust this privacy statement and report this on the website.

Muiden, June 11, 2018