Erepenningen

 

grote-six-penning

 

SIX PENNING (1919)

De Six Penning is ingesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering van 13 november 1919. Op de Penning staat de beeltenis van wijlen Jhr W. Six als blijvend blijk van waardering voor hetgeen deze voorzitter voor de Vereeniging heeft gedaan. De Penning wordt uitgereikt aan personen en instellingen die zich voor onze Vereeniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt. Bestuursvoorstellen tot uitreiking van de Penning dienen bekrachtigd te worden door de Algemene Leden Vergadering.

Een kleinere versie van de Six Penning is bestemd voor ‘jachtschippers en matrozen van leden der Vereeniging als blijk van waardering voor langdurige en trouwe diensten’. De Penning wordt door het Bestuur toegekend.

Dragers Grote Six Penning

Dragers Kleine Six Penning

 

lucassen-penning-3

 

LUCASSEN PENNING (1933)

Onze Vereeniging heeft in 1933 een penning ingesteld ter herinnering aan haar in 1930 overleden voorzitter P.L. Lucassen. Op de voorzijde van deze Penning, zowel in zilver als in goud geslagen, staat de beeltenis van Lucassen met de volgende inscriptie:

'P.L. Lucassen die de watersport aan zich verplichtte door zijn arbeid en toewijding'.

Op de andere kant worden naam en verdiensten van de ontvanger vermeld. Als regel wordt de zilveren penning uitgereikt. De gouden penning komt bij hoge uitzondering uit de prijzenkast. De uitreiking vindt altijd plaats tijdens een feestelijke bijeenkomst.

Ook kan het Bestuur op voorstel van het Bestuur van het Watersportverbond een exemplaar aan het Verbond ter beschikking stellen om deze Penning in een Algemene Ledenvergadering van het Verbond uit te reiken aan iemand die zich in brede zin voor watersport en watertoerisme heeft ingezet. Het beste voorbeeld is Piet Lucassen zelf.

Dragers Lucassen-Penningen

 

PRIJZEN VOOR BIJZONDERE PRESTATIES OF VERDIENSTEN

gould-prijs

GOULD PRIJS (1913)

In 1913 stelde ons lid en actieve zeezeiler Captain G.J.J. Gould deze wisselprijs - een zilveren beker - ter beschikking van de Koninklijke. De onderscheiding is bestemd voor gezagvoerders van zeewaardige motorjachten. Aanvankelijk werd de prijs uitgereikt aan gezagvoerders van motorjachten die als eerste de finishlijn bereikten van een honderd kilometer lange wedstrijd, uitgezet op de Zuiderzee of op ander open water. In 1924 werd deze prijs voor de derde maal gewonnen door F.W. van der Kolk, die daarmede eigenaar van de Beker werd.

In 1971 is de Beker door zoon van der Kolk Junior wederom als wisselprijs aan de KNZ&RV ter beschikking gesteld. Er werd een nieuw reglement opgesteld, waarbij de nadruk kwam te liggen op de af te leggen afstand.

Winnaars Gouldprijs

Jurrjens Prijs-groot 2

JURRJENS PRIJS (1927)

Ons lid Carl Jurrjens schonk in 1927 een zilveren beker aan de Vereeniging, bestemd voor de winnaars in de Internationale 8 Meter klasse, die in een bepaald seizoen de beste resultaten behaalden.

In 1930 werd, wegens gebrek aan belangstelling voor de 8 Meter klasse met toestemming van de weduwe Jurrjens-Hoogland, besloten om de Beker uit te reiken aan de Nederlandse zeiler die naar het oordeel van het Bestuur in een jaar de beste wedstrijdresultaten ‘behaalde op de internationale wateren'.

Winnaars Jurrjens Prijs

batavia beker

BATAVIA BEKER (1929)

Deze prijs werd in 1929 door de Koninklijke Bataviasche Jacht Club (KBJC) aan onze Vereeniging geschonken. De Beker is bestemd voor een lid die het belang van de Vereeniging op bijzondere wijze heeft behartigd op het gebied van de zeil- en/of de roeisport. Deze wisselprijs behoort met de Lucassen- en Six Penning tot de drie hoogste onderscheidingen van de Koninklijke. Eenzelfde beker met hetzelfde doel is in 1929 door de KNZ&RV aan de Koninklijke Bataviasche Jacht Club in Nederlands Indië geschonken.

Beide verenigingen hebben zich tot 1953, toen de KBJC werd opgeheven, verbonden elkaar jaarlijks te laten weten aan wie en voor welke prestatie de Beker was toegekend.

Winnaars Batavia Beker

goedkoopprijs 2

GOEDKOOP PRIJS (1935)

D.Goedkoop Dzn. stelde in 1935 ter gelegenheid van zijn aftreden als voorzitter een zilveren beker als wisselprijs ter beschikking ter aanmoediging voor leden om ‘lange zeereizen met zeilvaartuigen buitengaats’ te maken.

Winnaars Goedkoop Prijs

dr ernst crone prijs

DR. ERNST CRONE PRIJS (1971)

Deze wisselprijs, een halfmodel van een Noorse Volksboot, is  bestemd voor jeugdige schippers, jonger dan 21 jaar, die in een seizoen minimaal 150 mijl op ‘deskundige en verantwoorde wijze’ op een zeiljacht hebben afgelegd in de Nederlandse kustwateren. De prijs is door oud voorzitter Ernst Crone in eigendom aan de Vereeniging geschonken.

Winnaars Dr. Ernst Crone Prijs

Witte raaf prijs

WITTE RAAF PRIJS (1972)

Deze wisselprijs, een zilveren model van een vierkant getuigd karveel, werd in het lustrumjaar 1972 door voorzitter Dr. Ir.Th.P.Tromp aangeboden als jaarlijkse wisselprijs voor gezagvoerders van ronde- en platbodemjachten teneinde het maken van buitenlandse tochten te stimuleren.

Winnaars Witte Raaf Prijs

tromp

DR.IR. TH.P. TROMP PRIJS (1973)

Oud voorzitter Dr. H.J. Kruisinga schonk deze prijs in 1973 aan de Vereeniging ter gelegenheid van het aftreden van voorzitter Tromp. Het doel van deze prijs is de herinnering levend te houden aan het onverflauwde enthousiasme waarmee bestuurslid en latere voorzitter en Erelid Tromp gedurende vele jaren de naam van de Koninklijke hoog heeft gehouden in talloze zeezeilwedstrijden.

De prijs is bestemd voor leden-gezagvoerders van de Koninklijke die in een bepaald seizoen de beste resultaten hebben behaald in zeilwedstrijden op zee.

Winnaars Dr. Ir. Th.P. Tromp Prijs

peligrosaprijs

DE PELIGROSA PRIJS (1974) 

In 1974 werd voor het eerst een onderlinge wedstrijd georganiseerd tijdens de sluitingstocht. Eus Alberdingk Thijm stelde daarvoor een wisselprijs beschikbaar: de Peligrosa Prijs, vernoemd naar zijn eigen schip. De prijs ging naar de winnaar van zowel de openings- als sluitingstocht. De zogenoemde clubfactor zorgde voor gelijke kansen.

Winnaars Peligrosa Prijs

oceaanprijs 2

OCEAAN WISSELPRIJS (1975)

In 1975 hebben enige leden van de Koninklijke deze wisselprijs, op initiatief van voorzitter H.J. Kruisinga, in het leven geroepen als prestatieprijs, een zeemeermin in brons op een dito sokkel, voor een lid-gezagvoerder die een oceaanreis van minimaal 3000 mijl met succes heeft volbracht. ‘Excessen en record-jagerij’, die niet als verantwoord zeemanschap kunnen worden aangemerkt, vallen uitdrukkelijk niet onder de criteria van deze prijs.

Winnaars Oceaan Prijs

festa-prijs

FESTA PRIJS (1978)

In 1978 stelde ons eerste vrouwelijke bestuurslid in de geschiedenis van de Koninklijke, mevrouw J. van Olphen-Odink, ter gelegenheid van haar aftreden, een zilveren bonbonschaal als prijs beschikbaar voor een vrouwelijk lid van de Koninklijke dat zich, naar het oordeel van het Bestuur, in een jaar op buitengewone wijze voor de belangen van de Koninklijke heeft ingespannen.

Winnaressen Festa Prijs

pieter-pan-prijs

PIETER PAN CUP (1982) 

De Pieter Pan Cup is in oktober 1982 aan de Heintjes aangeboden door Maite Theresa Barrie Huelin .

De prijs is voor een dapper Heintje dat alle kenmerken van een doorzetter vertoont. De winnaars ontvingen het boek Peter Pan geschreven door een familielid van haar, James Barrie. De Optimist van haar zoon Pieter Jongerius heette Pieter Pan.

Winnaars Pieter Pan Cup

dudok van heel-prijs

JORIS DUDOK VAN HEEL WISSELPRIJS (1986)

Oud voorzitter en het latere Erelid J.F. Dudok van Heel stelde in 1986, ter gelegenheid van zijn aftreden, deze wisselprijs ter beschikking. Het feit dat hij tevens voorzitter van de Koninklijke Noord- en Zuid-Hollandsche Redding Maatschappij was speelde hierbij een belangrijke rol. De prijs is namelijk bestemd voor personen of groepen van personen van Nederlandse nationaliteit die zich bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt voor het bevorderen en/of verbeteren van de beveiliging en/of de veiligheid van de watersport in Nederland.

De onderscheiding is een miniatuur van het beeld, gemaakt door Charlotte van Pallandt, van een redder met kind dat op de boulevard van Scheveningen staat.

Winnaars Joris Dudok van Heel Prijs

Dutry van Haeften Wisselprijs

MR. G. DUTRY VAN HAEFTEN WISSELPRIJS (1990)

De Dutry van Haeften-prijs werd in 1990 aangeboden door Erelid Kruisinga en oud penningmeester van Westreenen, die tijdens hun bestuursperiode vruchtbaar samenwerkten met bestuurssecretaris Dutry van Haeften. De prijs, een nautische sculptuur, zal de herinnering aan de bestuurssecretaris als organisator van vele roei-evenementen alsmede zijn grote bijdrage aan het wel en wee van de Vereeniging in ere houden. Het sculptuur wordt uitgereikt aan leden die een zeer grote betrokkenheid bij de ‘R’ van de KNZ&RV hebben getoond.

Winnaars Mr. G. Dutry van Haeften Prijs

grote-prijs-der stadt-enkhuizen 2

SANTA MARIA VAN CHRISTOPHER COLUMBUS (1991)
GROTE PRIJS VAN ENKHUIZEN (SINDS 2003) 

Deze spectaculaire wisselprijs was bestemd voor de winnaar van de eerste wedstrijd in de Drakenklasse tijdens de Flevo Race. In 1991 nam de laatste winnaar het massief zilveren scheepsmodel in ontvangst. De Draken stonden het jaar daarna niet meer in het programma van de Flevo Race.

Sinds 2003 wordt de prijs verzeild in de serie Drakenwedstrijden op de rede van Muiden. Het kostbare model gaat sindsdien door het leven als de ‘Grote Prijs van Enkhuizen’.

Gauwe Haen Prijs

DE GAUWE HAEN PRIJS (1996)

Deze prijs, een schilderij van de hand van mevrouw M.A.A. Bourgeois, werd in 1996 door Ir. J. van den Heuvel bij zijn terugtreden als bestuurder aangeboden. Leden van de Koninklijke die hun ervaringen en inzicht succesvol hebben gedeeld met een breed publiek komen in aanmerking voor deze onderscheiding.

Winnaars Gauwe Haen Prijs

haddockprijs

HADDOCK PRIJS (1997)

Bestuurslid Reinier Wissenraet schonk in 1997 ter gelegenheid van zijn terugtreden een koperkleurige replica van een sextant dat als prijs bestemd is voor een jeugdig lid, team, bemanning of groep van jeugdige leden van de Koninklijke die een grote inzet heeft getoond in het actief bevorderen van het (onderling) wedstrijdzeilen met schepen die eigendom zijn van de KNZ&RV of aan haar gelieerde organisaties.

Winnaars Haddock Wisselprijs

mederwerker-vh-jaar

MEDEWERKER VAN HET JAAR PRIJS (1998)

in 1998 ingesteld door Erelid Cees Kurpershoek, bedoeld als stimulans voor diegenen die door hun inzet de zeilwedstrijden van de KNZ&RV tot een succes maken.

Winnaars Medewerker van het Jaar Prijs

DE RUYTER CANNON BALL TROPHY (1962/2000)

De overlevering wil dat deze prijs een kanonskogel is die in 1667 door admiraal de Ruyter zou zijn afgevuurd op Upnor Castle tijdens de tocht naar Chatham. Sinds 1962 fungeerde de kogel als prijs voor de winnaar van de teamwedstrijden tussen de Engelsen en de Nederlanders tijdens de Flevo Race.

Sinds 2000 is de kogel bestemd voor de jaarlijkse teamwedstrijden in de Draken tussen onze Koninklijke, de Royal London en de Royal St. George uit Dublin.

frick-franken-vrij

DE FRICK FRANKEN PRIJS (2000)

Bij de wederzijdse bezoeken over en weer van de besturen van de KWV Loosdrecht en de Koninklijke is het sinds 2000 traditie dat er een wedstrijdje wordt gezeild om de Frick Franken Prijs.

hermine-karstenprijs

HERMINE KARSTEN WISSELPRIJS (2002)

Oud voorzitter en Erelid Dr. H.J. Kruisinga heeft deze prijs aan de Koninklijke geschonken ter herinnering aan Hermine Karsten, de overleden echtgenote van oud bestuurslid Pieter Karsten. De wisselprijs gaat naar de meest betrokken en actieve OT-er of schipper van ons jeugdschip de Philippine in een seizoen.

Winnaars Hermine Karsten Wisselprijs

rbp-trophy-6

ROYAL BLUE PETER TROPHY (2002)

In 2002 stelde aftredend ondervoorzitter Zeilen, Onno Folkers, de Royal Blue Peter Trophy in voor het lid dat de afstand van Muiden naar Enkhuizen of vice versa met een zeiljacht in de snelste tijd in een seizoen op handicap zeilde.

Winnaars Royal Blue Peter Trophy

royal-flat-blue-peter 2

Royal Flat Peter Trophy (2005)

In 2005 bood ons lid J.B.J. Geise deze trophy aan voor de platbodemklasse, waarin deelgenomen kan worden op basis van het zelfde reglement als de Royal Blue Peter Trophy voor scherpe jachten.

Winnaars Royal Flat Peter Trophy

pruuskan

PRUUS-KAN (2012)

Pruus is de bijnaam van R.J.Th. Meurer. De prijs werd in 2012 ingesteld door KNZ&RV ondervoorzitter Roeien Gijs Maks en is bedoeld als een prijs die met name ook aan niet leden van de KNZ&RV kan worden uitgereikt (zoals de Jurrjens prijs voor internationale zeilprestaties).

Winnaars Pruus-Kan          

 

Redactie: Cees Wolzak
Vormgeving: Tjabien Wissenraet

Bron: Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandsche Zeil- & Roeivereeniging 1847 – 2012